Na osnovu člana 23 Uredbe o načinu razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik ("Službeni list CG", broj 13/10), Ministarstvo ekonomije donijelo je

Uputstvo o obrascima za obavještenje o proizvodima koji predstavljaju rizik

Uputstvo je objavljeno u "Službenom listu CG", br. 60/2010 od 15.10.2010. godine.

1. U postupku obavještavanja o proizvodima koji predstavljaju rizik nadležni organi u Crnoj Gori koristiće obrasce propisane ovim uputstvom (A1, A2 i A3), koji su odštampani uz ovo uputstvo i čine njegov sastavni dio.

2. U slučajevima iz člana 8 Uredbe o načinu razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik nadležni organ unosi podatke u dio 1, 2 i 4 Obrasca A1.

3. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-243/10

Podgorica, 13. oktobra 2010. godine

Ministar,

Branko Vujović, s.r.

 

Obrazac A1

OBAVJEŠTENJE
O
OPASNOM PROIZVODU NA TRŽIŠTU
(u skladu sa članom 3 Uredbe)

--------------------------------------------------------------------------------------

Podaci o podnosiocu obavještenja

--------------------------------------------------------------------------------------

Nadležna inspekcija

Lice za kontakt/

Adresa/telefon/faks/

E-pošta/vebsajt

 

--------------------------------------------------------------------------------------

1. dio: Podaci o proizvodu

--------------------------------------------------------------------------------------

Vrsta proizvoda, naziv proizvoda,

Partija/serija, robna marka, tip proizvoda, carinska tarifa u koju je razvrstan proizvod, država porijekla,

 
Digitalna fotografija proizvoda u boji/opis proizvoda  

---------------------------------------------------------------------------------------

2. dio: Podaci o proizvođaču/distributeru

---------------------------------------------------------------------------------------

Proizvođač/zastupnik proizvođača/

Distributer

(naziv/ime, adresa i sjedište, e-pošta, vebsajt)

 
Lice za kontakt

(ime i adresa, funkcija, telefon, faks, e-pošta)

 
Države kojima je proizvod namijenjen  

---------------------------------------------------------------------------------------

3. dio: Opis neusaglašenosti proizvoda sa propisom i/ili standardom

---------------------------------------------------------------------------------------

Naziv propisa i zahtjevi koje proizvod ne ispunjava  
Naziv standarda sa naznakom da li je pogrešno primijenjen ili ima nedostatke i izjava proizvođača o primjeni standarda  

---------------------------------------------------------------------------------------

4. dio: Informacije o rizicima

---------------------------------------------------------------------------------------

Opis rizika povezanog sa proizvodom i druge važne informacije o riziku  
Rezultati ispitivanja-analiza neophodnih za procjenu stepena rizika  
Da li proizvod predstavlja ozbiljan rizik  

----------------------------------------------------------------------------------------

5. dio: Preduzete i planirane mjere/aktivnosti

----------------------------------------------------------------------------------------

Vrsta/obim/trajanje preduzetih ili planiranih mjera nadležnih organa  
Vrsta/obim/trajanje aktivnosti sprovedenih od strane proizvođača/distributera  

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obrazac A2

OBAVJEŠTENJE
O
POJAČANOM NADZORU PROIZVODA NA TRŽIŠTU
(u skladu sa članom 6 Uredbe)

----------------------------------------------------------------------------------------

Podaci o podnosiocu obavještenja

----------------------------------------------------------------------------------------

Nadležna inspekcija

Lice za kontakt/

Adresa/telefon/faks/

E-pošta/vebsajt

 

--------------------------------------------------------------------------------------

1. dio: Podaci o proizvodu

--------------------------------------------------------------------------------------

Vrsta proizvoda, naziv proizvoda,

Partija/serija, robna marka, tip proizvoda, carinska tarifa u koju je razvrstan priozvod, država porijekla,

 
Digitalna fotografija proizvoda u boji/opis proizvoda  
Broj nađenih proizvoda  
Lokacija gdje su proizvodi nađeni  

---------------------------------------------------------------------------------------

2. dio: Podaci o proizvođaču/distributeru

---------------------------------------------------------------------------------------

Proizvođač/zastupnik proizvođača/

(naziv/ime, adresa i sjedište, e-pošta, vebsajt)

 
Spisak distributera

(naziv/ime, adresa i sjedište, e-pošta, vebsajt)

 
Lice za kontakt

(ime i adresa, funkcija, telefon, faks, e-pošta)

 

----------------------------------------------------------------------------------------

3. dio: Preduzete mjere/aktivnosti

----------------------------------------------------------------------------------------

Vrsta/obim/trajanje preduzetih ili planiranih mjera nadležnih organa i razlozi za njihovo preduzimanje  
Vrsta/obim/trajanje aktivnosti sprovedenih od strane proizvođača/distributera i razlozi za njihovo preduzimanje  

----------------------------------------------------------------------------------------

4. dio: Informacije o rizicima

----------------------------------------------------------------------------------------

Opis rizika povezanog sa proizvodom i druge važne informacije o riziku  
Rezultati ispitivanja-analiza neophodnih za procjenu stepena rizika  
Da li proizvod predstavlja ozbiljan rizik  

-----------------------------------------------------------------------------------------

5. dio: Popunjava nadležni organ u slučaju nepreduzimanja mjera

-----------------------------------------------------------------------------------------

Razlozi za nepreduzimanje mjera (npr. drugačija procjena rizika ili druge okolnosti)  

 

 

Obrazac A3

OBAVJEŠTENJE
O
POJAČANOJ PROVJERI PROIZVODA U CARINSKOM POSTUPKU
(u skladu sa članom 7 Uredbe)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podaci o podnosiocu obavještenja

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uprava Carina

Lice za kontakt/

Adresa/telefon/faks/

E-pošta/vebsajt

 

------------------------------------------------------------------------------------------

1. dio: Podaci o proizvodu

------------------------------------------------------------------------------------------

Vrsta proizvoda, naziv proizvoda,

Partija/serija, robna marka, tip proizvoda, carinska tarifa u koju je razvrstan proizvod, država porijekla

 
Digitalna fotografija proizvoda u boji/opis proizvoda  
Broj nađenih proizvoda  
Mjesto carinjena proizvoda  

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. dio: Podaci o proizvođaču (uvozniku)/distributeru

-------------------------------------------------------------------------------------------

Proizvođač/uvoznik

(naziv/ime, adresa i sjedište, e-pošta, vebsajt)

 
Spisak distributera

(naziv/ime, adresa i sjedište, e-pošta, vebsajt)

 
Lice za kontakt

(ime i adresa, funkcija, telefon, faks, e-pošta)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

3. dio: Prethodni uvoz predmetnog proizvoda

--------------------------------------------------------------------------------------------

Spisak uvoznika (naziv/ime, adresa, sjedište, e-pošta, vebsajt)  
Spisak distributera (naziv/ime, adresa, sjedište, e-pošta, vebsajt)  
Lice za kontakt

(ime i adresa, funkcija, telefon, faks, e-pošta)

 
Broj prethodno uvezenih proizvoda i datum uvoza  

---------------------------------------------------------------------------------------------

4. dio: Preduzete mjere

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vrsta/obim/trajanje preduzetih mjera i razlozi za njihovo preduzimanje  

---------------------------------------------------------------------------------------------

5. dio: Informacije o rizicima

---------------------------------------------------------------------------------------------

Opis rizika povezanog sa proizvodom i druge važne informacije o riziku  
Rezultati ispitivanja/analiza neophodnih za procjenu stepena rizika  
Da li proizvod predstavlja ozbiljan rizik  

----------------------------------------------------------------------------------------------