Мања слова Већа слова РСС

 

Обратите се дежурном инспектору!

          тел: (+382) 20 230-481

          тел: (+382) 20 230-921

          тел: (+382) 20 230-529

Питајте инспекцију

Комисија за праћење реализације Националног програма заштите потрошача

Заштита потрошача, укључујући и јавно здравље, представља једно од приоритетних подручја које обједињава мјере и инструменте за постизање бољег квалитета живота свих грађана. На путу Црне Горе ка европским интеграцијама, жели се постићи усклађивање стандарда заштите потрошача са стандардима ЕЗ, у циљу ефикасне потрошачке заштите и функционисања тржишне привреде.

Политика која ће обезбиједити испуњавање постављених циљева, у складу са Законом о заштити потрошача и другим законима који садрже одредбе са истим циљем, планира се Националним програмом заштите потрошача, који прати Акциони план за његову имплементацију. Министарство економије као надлежно за заштиту потрошача, спроводи политику заштите потрошача и у складу са тим предлаже Влади Црне Горе Национални програм и извјештава је о његовој реализацији.

Влада Црне Горе је, до сада, усвојила три Национална програма заштите потрошача, са садржином која указује на постојеће стање у појединим сегментима и областима, као и планирано стање које се жели постићи у области заштите потрошача у периоду важења Програма. У том циљу, у Акционом плану се утврђују конкретне активности, носиоци и рокови за реализацију истих.

Први Национални програм заштите потрошача усвојен је у априлу, 2008. године, за период 2008 - 2010. О реализацији истог усвојена су два годишња извјештаја, која показују да су на овом подручју, у том периоду направљени значајни кораци.

На сједници Владе, 29.јула, 2010. године, донешен је други Национални програм заштите потрошача, који се односи на период 2010 - 2012 год. Усвојена су два годишња Извјештаја о реализацији Националног програма заштите потрошача.

На сједници Владе, 4. октобра, 2012.године, донешен је трећи Национални програм заштите потрошача који се, за разлику од претходна два, односи на период од три године, 2012-2015, с првим годишњим Акционим планом за његову реализацији (2012-2013).

Главна подручја обухваћена Програмом су:
•Остваривање заштите потрошача у складу са Законом о заштити потрошача и даље унапређивање правног система заштите потрошача, укључујући институционалне услове за успостављање јединственог система заштите потрошача на свим нивоима и јачање сарадње између субјеката укључених у систем заштите, као и сарадњу са организацијама потрошача,
•Унапређење заштите потрошача у појединим областима,
•Образовање и информисање потрошача.

Формирана је међуресорска Комисија за праћење реализације трећег Националног програма заштите потрошача за период 2012-2015, која је своју прву сједницу одржала 14.03.2013. године. Комисију чине представници министарстава, невладиног сектора за заштиту потрошача и асоцијације привреде, као и локалне самоуправе, преко ресорног министарства.

Задаци Комисије су да:
•Координира и прати реализацију активности из Акционог плана, који је саставни дио Националног програма заштите потрошача и, сходно томе, предлаже и предузима потребне мјере ради унапредјења нивоа заштите потрошача у свим областима;
•Припрема годишње извјештаје о реализацији Акционог плана Националног програма које Министарство економије предлаже Влади Црне Горе, у одређеном року.

Тржишна инспекција је  активни учесник у спровођењу активности из Националног програма заштите потрошача. Своје надлежности на подручју заштите потрошача, садржане у Акционом плану за реализацију овог Програма, реализује непосредно спровођењем надзора над примјеном Закона о заштити потрошача и других закона који су у функцији заштите права и интереса потрошача, као и сарадњом са релевантним органима, организацијама потрошача, привредом, медијима. У реализацији својих активности ова инспекција је једнако посвећена заштити економских интереса потрошача и заштити потрошача од опасних производа на тржишту. Посебна пажња у надзору на подручју заштите потрошача посвећена је жалбама потрошача.

Детаљније о активностима и сједницама овог тијела можете се информисати у дијелу: Активности Комисије за праћење реализације Националног програма заштите потрошача.